ZUS PODWAŻA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI … A SĄD OBNIŻA PODSTAWĘ WYMIARU

ZUS PODWAŻA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI … A SĄD OBNIŻA PODSTAWĘ WYMIARU

ZUS w swojej decyzji podważył podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powołując się na fikcyjność działalności. Odwołanie od decyzji wniósł przedsiębiorca. Sąd wprawdzie uznał, że działalność była faktycznie prowadzona i w tym zakresie zmienił decyzję ZUS jednak „przy okazji” obniżył wysoką podstawę wymiaru składek zadeklarowaną przez ubezpieczonego.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R. SYGN. AKT V U 78/19

Decyzją z 2018 roku ZUS ustalił, że ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniom społecznym od 2012 roku … gdyż zdaniem Zakładu działalność gospodarcza była prowadzona dla pozoru.

ZUS ustalił, że wnioskodawczyni pobrała zasiłki z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości w latach 2012-2018 – 471.892,20 zł. Zdaniem organu rentowego działania ubezpieczonej miały na celu świadome osiągnięcie nieuprawnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

Sąd rozpatrując odwołanie doszedł do wniosku, że ubezpieczona wykonywała działalność gospodarczą we własnym imieniu i w tym zakresie spełniała definicję przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie gospodarczej.

Jednocześnie Sąd uznał, że zadeklarowana przez wnioskodawczynię podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne była znacznie zawyżona i nie odpowiadała rzeczywistym, przeciętnym dochodom uzyskiwanym przez ubezpieczoną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd stanął na stanowisku, że podstawa wymiaru składek nie znajduje swojego potwierdzenia w skali działalności prowadzonej przez ubezpieczoną w spornym okresie.

Stąd też – w ocenie Sądu – zasadnym było przyjęcie rzeczywistych, przeciętnych, udokumentowanych przez skarżącą dochodów za sporny okres jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne. Tak też Sąd dokonał ustalenia podstawy wymiaru składek za sporny okres na poziomie kwoty 4425 zł.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY Z DNIA 18 CZERWCA 2019 R. SYGN. AKT V U 46/19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy decyzją z dnia 20 listopada 2018 r. stwierdził, że ubezpieczony jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 4 września 2014 r. do 17 lipca 2017 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS stwierdził, że działalność nie miała charakteru zarobkowego i była fikcyjna ukierunkowana wyłącznie na pobieranie wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Do dnia wydania zaskarżonej decyzji ubezpieczony pobrał zasiłki na łączną kwotę 306.526,56 zł.

W przekonaniu Sądu wnioskodawca wykazał, że w objętym zaskarżoną decyzją okresie rzeczywiście prowadził spełniającą wskazane kryteria ustawowe, nastawioną na osiąganie zysku działalność gospodarczą. W tym zakresie Sąd uznał odwołanie za słuszne i zmienił decyzję ZUS uznając, że skarżący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej.

Za zasadne jednak Sąd uznał zmienić podstawę wymiaru zadeklarowaną przez przedsiębiorcę. Zdaniem Sądu, przedsiębiorca korzystając ze stworzonej przez prawo formalnej możliwości, pomimo prowadzenia stanowiącej tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym działalności gospodarczej od 2000 r., dopiero za marzec 2014 r. jednorazowo tylko zadeklarował maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, choć ustalona we wskazanej wysokości podstawa nie znajdowała odzwierciedlenia w osiąganych z działalności dochodach.

Sąd skorygował zadeklarowaną przez ubezpieczonego wysoką podstawę wymiaru składek do poziomu minimalnego z powołaniem się na argument, że zadeklarowana jednorazowo wysoka składka została opłacona w zawyżonej wysokości, z zamiarem oczywistego obejścia prawa w celu nabycia świadczeń w nienależytej i zawyżonej wysokości.

Oba przywołane w dzisiejszym wpisie orzeczenia są nieprawomocne, jednak dają do myślenia. Na tych przykładach widać, że w postępowaniu które jest zainicjowane odwołaniem od decyzji ZUS o niepodleganiu sądy ingerują w podstawę wymiaru składek deklarowaną przez przedsiębiorców. Co więcej, widać tendencję do odnoszenia wysokości opłacanych składek do uzyskiwanych z działalności dochodów. Innymi słowy sądy nie przyzwalają na deklarowanie podstawy wymiaru składek wyższej niż zarobki osiągane z działalności przez przedsiębiorcę.

Podziel się swoim komentarzem pod artykułem.

_______

Prowadzisz spór z ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz do nas na mejla: kontakt@zusblog.pl

_______

Zachęcamy do polubienia www.ZUSblog.pl na fanpag’u na FB

Ten post ma 2 komentarzy

 1. 1) Ustawa jasno określa widełki w jakich przedsiębiorca ma się mieścić z podstawą do ubezpieczeń społecznych.
  2) Przedsiębiorca sam określa wysokość podstawy składek na ubezpieczenie.
  3) W praktyce : wynajmuję magazyn, opłacam rachunki za wodę, prąd, telefon internet, ZUS itp. – łącznie jakieś 6 tys. To logiczne jest , że dokonam zmiany i ubezpieczę się na wyższą kwotę wiedząc że przed porodem będę na L4 i nie będę mogła pracować, a od razu po porodzie z noworodkiem nie będę w stanie zarobić tyle by pokryć stałe koszty działalności gosp.
  Jeśli ustawa określa konkretnie widełki kwot w jakich mam się mieścić, to zgodnie z prawem wybieram opcję najgododniejszą dla mnie.
  4) Paragraf kodeksu cywilnego na , który
  powołuje się zus wydając decyzje , nie powinien byc zastosowany w przypadku DG. DG podlega przepisom kodeksu administracyjnego.
  5) Zarzuca się nam , że nasze postępowanie jest niesprawiedliwe społecznie. Ale czy ZUS jest instytucją mającą prawo określać co jest sprawiedliwe społecznie a co nie jest ?
  Jedynie Trybunał Konstytucyjny ( nawet nie sądy niższej instancji ) może orzekać określając kwestie sprawiedliwości społecznej.
  Niech sądy wystąpią do Trybunału o interpretację. Taka jest ich rola, a nie przyklepywanie interpretacji ZUS u.

  Proszę mnie naprostować jeśli mój tok myślenia jest zły.
  Czy

 2. 100% zgoda. Jest tak jak Pani pisze. Niestety „zdarzyły” się trzy orzeczenia SN z 2018 r., które odmiennie oceniły cały wydawać by się mogło prosty jak konstrukcja cepa przepis. Od tego czasu – co pokazujemy na cytowanych we wpisie orzeczeniach SO Legnica, wydaje się, że ostatni pogląd SN o dopuszczalności kwestionowania podstawy wymiaru deklarowanej przez przedsiębiorców zyskuje na popularności i „przyjmuje” się w orzecznictwie sądów niższych instancji.
  W państwie prawa ani organ administracji publicznej (czytaj: ZUS) ani Sądy nie powinny tworzyć prawa! A robią to interpretując jasny i oczywisty przepis przez pryzmat „zasady solidaryzmu ubezpieczeń społecznych” i powołując się na „obejście prawa”. Wynikiem tej „twórczej wykładni prawa” doprowadzają do sytuacji zmiany tego przepisu albowiem uznają że przedsiębiorca może deklarować wyższą niż minimalna podstawę wymiaru jeśli ma odpowiednie dochody z dg, a przepisy mówią wprost coś zupełnie przeciwnego i dopuszczają dowolność przedsiębiorcy w deklarowanej podstawie wymiaru w ustawowych granicach.

Dodaj komentarz

Close Menu