ZUS KONTROLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

ZUS KONTROLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

W ostatnim czasie ZUS kontroluje firmy prowadzone przez przedsiębiorcze kobiety. Pojawiają się liczne publikacje na ten temat zamieszczane w sieci na stronach branżowych portali piszących o gospodarce i prawie takich jak chociażby forsal.pl, money.pl czy prawo.pl, o problemie równie często można przeczytać w prasie. Chociażby po tych publikacjach należy wnioskować, że w ciągu ostatnich miesięcy kontroli jest bardzo dużo. Również do Kancelarii Radcy Prawnego Kamil Zawartki spływa wiele zapytań o pomoc prawną od przedsiębiorczych kobiet, które prowadzą własne firmy i przebywają bądź przebywały kilka lat temu na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich. Zachęcam do skorzystania z pomocy prawnej już na etapie wszczęcia kontroli przez ZUS. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć sytuacji, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom i żąda zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego. ​

Jak wygląda kontrola ZUS?

Kontrola prowadzona przez ZUS może być wszczęta po doręczeniu kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazania legitymacji służbowej przez kontrolera ZUS. Z tego dokumentu przedsiębiorca dowie się m.in.:

  • kto będzie przeprowadzał kontrolę w jego firmie (imię i nazwisko oraz nr legitymacji służbowej inspektora kontroli ZUS);
  • jaki jest zakres przedmiotowy kontroli, czyli co będzie objęte zakresem kontroli;
  • ile dni będzie trwała kontrola w jego firmie.

ZUS jest ponadto zobowiązany do dochowania wymogu określonego w art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Przepis ten stanowi, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Nie dajmy się zwieść przez inspektora kontroli ZUS i nie podpisujmy żadnego dokumentu, który umożliwi przeprowadzenie kontroli przed upływem ustawowego terminu. Te 7 dni to niewiele, natomiast pozwalają one przygotować się do kontroli – chociażby poprzez kontakt z prawnikiem i zapewnienie sobie pomocy na czas prowadzonych czynności kontrolnych.  

Wszelkie wymogi formalne prowadzenia kontroli przez ZUS muszą być przestrzegane albowiem istotny wpływ naruszenia prawa w zakresie kontroli przez inspektora kontroli ZUS powoduje, że dowody uzyskane w toku kontroli nie mogą być wykorzystane w postępowaniu prowadzonym przez Zakład (por. wyrok NSA z dnia 25.01.2018 r., sygn. akt: I FSK 565/16, LEX nr 2440166). 

Jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

W czasie prowadzeni kontroli, Inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi i dokumenty firmy. Podczas kontroli inspektor odpiera również wyjaśnienia od płatnika. Może także przesłuchiwać świadków. Stanowi o tym przepis art. 87 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli

Kontrola kończy się spisaniem protokołu pokontrolnego, w którym inspektor zamieszcza wszelkie ustalenia kontroli.

Co ważne – zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń. Inspektor kontroli Zakładu ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

Jako że ustalenie z kontroli stanowią podstawę do wydania decyzji przez ZUS, jest to ważne aby odpowiadały one rzeczywistemu stanowi faktycznemu. Warto zatem korzystać ze swoich praw i aktywnie uczestniczyć w toku kontroli jak i już po jej zakończeniu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Ten post ma 2 komentarzy

  1. miałam kontrolę ZUSu w mojej firmie w początkach sierpnia. Nie dostałam ŻADNEGO zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Kontroler wszedł niezapowiedzianie, okazał się legitymacją i wręczył zawiadomienie o wszczęciu kontroli oraz upoważnienie bardzo podobne do tego zamieszczonego we wpisie. W tym samym dniu co inspektor wręczył mi zawiadomienie o kontroli ją zakończył przeprowadzając ze mną wywiad i spisując protokół. Z tego zaskoczenia nie wszystko jest zapisane tak jak rzeczywiście to wygląda …… czy coś da się z tym zrobić?

  2. może Pani zawsze skorzystać ze swoich praw w toku prowadzonego postępowania i złożyć zastrzeżenie do protokołu na piśmie. Termin na złożenie zastrzeżeń to 14 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Jeśli ten termin dla Pani upłynął, to cały czas ma Pani, jako strona prowadzonego przez ZUS postępowania, prawo do czynnego udziału w całym jego toku. Może Pani zgłaszać dowody, wnosić o weryfikację ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, kwestionować legalność pozyskania dowodów przez kontrolera ZUS – w artykule wyżej podajemy bardzo ważny wyrok sądu w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Close Menu